تقویم کاری ( رویدادهای ) افق فرا ویژن در سال ۱۳۹۶

حضور در نمایشگاه ایپاس ۲۰۱۷

حضور و در نمایشگاه الکامپ ۹۶

بازدید از نمایشگاه اینترسک دبی ۲۰۱۸

دهم خرداد ماه سال ۹۶ جشن تولد شرکت

یکم خرداد ماه رونمایی از نسخه تکمیلی داشبورد مدیریتی

برگزاری همایش برای مدیران در خصوص نرم افزار داشنورد مدیریتی ( تاریخ اعلام میشود )

 

آموزش رایگان نرم افزار حضور و غیاب هر ماه در محل شرکت با ثبت نام قبلی انجام می شود :

 فروردین ماه ؛ برگزار نمی شود در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح  در تاریخ ۱۶ خرداد ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۵ تیر ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح  در تاریخ ۱۵ مرداد ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ شهریور ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۵ مهر ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ آبان ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۶ آذر ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح
در تاریخ ۱۶ دی ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ بهمن ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۶ / ساعت ۱۰ صبح